Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.salonydenon.pl, prowadzonym przez Audio Video Design Sp. z o. o., Kurantów 34, Warszawa 02-873, NIP: 5261036502, REGON: 011254203. Kapitał zakładowy wynosi: 210500. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141174, e-mail cok@denon.pl, telefon: 22 462 87 00 (dalej jako: „Usługodawca”).

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego Usługodawcy.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”).

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Przedsiębiorca”).

Inne lub uzupełniające regulaminy i ogólne warunki handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Usługodawcą.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym Usługodawcy stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Usługodawcy mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku.

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim.

Usługodawca zachowuje treść umowy i przesyła Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów

W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie sklepu internetowego Usługodawcy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach powodujących brak możliwości doręczenia do wybranego automatu Paczkomat® (awaria lub przepełnienie urządzenia Paczkomat®, zbyt duży gabaryt zamawianego produktu), klient zostanie poinformowany drogą mailową o wysyłce przesyłki kurierem DHL pod adres podany w momencie składania zamówienia.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Denon Store | Audio Forum. Szczegóły i adresy: https://www.salonydenon.pl/showroom Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. (Maksymalna kwota pobrania wynosi 6500 PLN brutto)
  • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych w tym płatności ratalne.
  • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

Istnieje możliwość dokonania zakupu na raty w przypadku wyboru płatności „eRaty Santander Consumer Bank” (szczegóły dostępne na stronie https://www.salonydenon.pl/raty-santander) lub „Zapłać przez CA Raty” (szczegóły dostępne na stronie https://www.salonydenon.pl/raty-credit-agricole).

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sklep Usługodawcy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z Usługodawcą.

Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Usługodawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za zgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumentów w razie braku zgodności towaru z umową oraz uprawnienia przysługujące Konsumentom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).

Dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego (dalej zwani jako: „Quasi-konsumenci”) - obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Quasi-konsumentowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cok@denon.pl
  • na piśmie na adres: Audio Video Design Sp. z o. o., Kurantów 26, 02-873 Warszawa

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

2. Żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz

3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.
Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia reklamacji Usługodawcy. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Usługodawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić Usługodawcy rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem ”Quasi-konsumentów): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomili Usługodawcy niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do Przedsiębiorców (z wyjątkiem Quasi-konsumentów) nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.
Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdują sie szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

1. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

2. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

3. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania ze sklepu internetowego Usługodawcy, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

W ramach swojego sklepu internetowego Usługodawca świadczy usługę założenia konta w ramach którego umożliwiany jest dostęp do informacji o koncie, szczegółów i historii zamówień, not korygujących, kuponów, opinii, alarmów oraz prowadzonych negocjacji, a także możliwość zmiany danych w tym zarządzania prywatnością.

Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu sklepu internetowego Usługodawcy w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach sklepu internetowego Usługodawcy. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług sklepu internetowego Usługodawcy mogą Państwo powiadomić Usługodawcę za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

W przypadku korzystania z funkcji opinii Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, które są wulgarne lub niezgodne z prawem.

Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi, polegającej na przesyłaniu przez Usługodawcę informacji Newsletter na wskazane dane. Z chwilą podania imienia, prawidłowego adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przy czym podanie dodatkowych danych w formularzu nie jest obowiązkowe w celu dokonania zapisu na Newsletter. Z tą chwilą Usługodawca staje się zobowiązany do świadczenia usługi Newsletter. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie. Umowę o usługę Newsletter mogą zawrzeć osoby, które podały swój aktywny adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi Newsletter wymaga podania imienia oraz adresu poczty elektronicznej. Dobrowolnie można podać swój numer telefonu w celu otrzymywania informacji dotyczących usługi Newsletter, na podany numer telefonu lub innych danych w celach statystycznych w tym w celu dostosowania usługi Newsletter. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter może nastąpić, w szczególności na żądanie użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie z wykorzystaniem linku znajdującego się w stopce każdego z Newsletterów, a także z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez osobę zapisaną na Newsletter obowiązków wymaganych przez Regulamin. Z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania informacji Newsletter na adres poczty elektronicznej oraz inne podane kanały informacji dobrowolnie podane przez osobę zapisaną na usługę Newsletter. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter. Osoba, która po raz pierwszy zaczyna korzystać z usługi Newsletter otrzyma od Usługodawcy rabat w wysokości 5% na pierwsze zakupy w sklepie internetowym Usługodawcy, przy czym kod rabatowy nie obowiązuje na wybrane marki: Netatmo i Sonos, a także na pozostałe produkty już objęte cenami promocyjnymi.

11. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

12. Postanowienia dotyczące korzystania z ochrony kupującego Trusted Shops

Za pośrednictwem ochrony kupującego oferowanej przez Trusted Shops AG mogą Państwo bezpłatnie zabezpieczyć złożone u nas zamówienia do maksymalnej wysokości wynoszącej 10.000 złoty. Obowiązują warunki ochrony kupującego Trusted Shops, które można znaleźć tutaj. Ochrona kupującego zostaje zawarta poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk na karcie narzędzia Trustcard, która po złożeniu zamówienia pojawia się jako okno pop-up na stronie z podziękowaniem za dokonanie zamówienia w naszym sklepie. Jeśli są już Państwo zarejestrowani do celów korzystania z ochrony kupującego, Państwa zamówienie zostanie automatycznie objęte ochroną (automatyczna ochrona kupującego) bez konieczności klikania w przycisk. Aby móc zaoferować Państwu (automatyczną) ochronę kupującego, Trustcard musi uzyskać dostęp do danych dotyczących zamówienia przechowywanych w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki. W tym celu do Trusted Shops przekazywana jest wartość hash Państwa adresu e-mail oraz numer zamówienia i kwota zamówienia. Jeśli są już Państwo zarejestrowani do celów korzystania z ochrony kupującego, Państwa zamówienie w naszym sklepie będzie automatycznie chronione. Jeśli nie są Państwo jeszcze zarejestrowani do celów korzystania z ochrony kupującego, mogą Państwo dokonać rejestracji za pośrednictwem przycisku na karcie Trustcard w sposób opisany powyżej. Informacje dotyczące ochrony danych w Trusted Shops zostały załączone do warunków korzystania z usług Trusted Shops, do których odsyła link zamieszczony powyżej.

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (kupujący i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

14. Informacje o produkcie

Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego salonydenon.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez klienta.

Zastrzegamy sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.

Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego salonydenon.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego salonydenon.pl nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego salonydenon.pl mogą się różnić od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Denon jednakże klienta odbierającego w sklepie stacjonarnym produkty zamówione w Sklepie Internetowym salonydenon.pl obowiązują ceny tego ostatniego.

15. Promocje i wyprzedaże

Na stronach Sklepu Internetowego salonydenon.pl mogą zostać podane informacje o promocjach obniżających cenę Produktu określoną każdorazowo na stronie właściwego towaru.

Produkty oferowane w zakładce „Wyprzedaże” są produktami, których obniżona cena specjalna może wynikać z faktu, iż:
a) produkt może pochodzić ze starszej serii;
b) sklep lub dystrybutor kończy sprzedaż tego produktu;
c) produkt pochodzi z ekspozycji.

Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia, wówczas obniżenie ceny nie będzie widoczne na stronie produktu, lecz przy finalizowaniu zamówienia w koszyku.
Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w sklepie internetowym salonydenon.pl z wyłączeniem sytuacji kiedy jest to wyraźnie dozwolone.

W przypadku, gdy klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa w punkcie 6 może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.

16. Zwrot należności

Zwrot należności zapłaconej przez klienta będzie dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia;
b) zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Sklep dokona zwrotu należności zapłaconej przez klienta:
a) Na rachunek bankowy klienta powiązany z karta kredytową lub kartą płatniczą jeżeli należność za zamówienie była opłacona z góry przelewem lub kartą kredytową lub przy odbiorze u kuriera;
b) jeżeli należność za zamówienie była opłacona osobiście przy odbiorze zamówionego produktu zwrot należności nastąpi w sklepie gdzie produkt został odebrany.

17. Przedłużenie okresu gwarancji

Dla części oferowanych produktów klient ma możliwość nieodpłatnego przedłużenia okresu gwarancji do 3 (trzech) lat bądź 5 (pięciu) lat w zależności od marki, linii asortymentowej bądź konkretnego produktu. Informacje o możliwości i warunkach przedłużenia ochrony podawane są w zakładce strony Sklepu Internetowego salonydenon.pl „Serwis | Przedłużenie gwarancji”: https://www.salonydenon.pl/serwis-przedluzenie-gwarancji.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udzielania dodatkowego okresu ochronnego stosownie do zmian oferowanych przez producentów lub dystrybutorów produktów. Ewentualne zmiany warunków nie będą dotyczyły przedłużonych okresów gwarancji, które zostały już udzielone.

18. Kody rabatowe

Klient ma możliwość skorzystania z ważnego kodu rabatowego otrzymanego od Usługodawcy lub innego współpracującego z Usługodawcą podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.

Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym, ani żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin konkretnej promocji przewiduje inaczej.

19. Zużyty sprzęt elektroniczny

Usługodawca informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Stosownie do powyższych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepie internetowym salonydenon.pl:

- Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Oddanie sprzętu może nastąpić w sklepie stacjonarnym jeśli klient zdecydował się przy składaniu zamówienia na odbiór w jednym z konkretnych sklepów lub poprzez dostarczenie go na własny koszt na adres magazynu.

- Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób.

20. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.